Non-working sensors

filters
City SensorSensors Last Update -
1. Nhà Bè Đường Nguyễn Văn Tạo before 327 days  
2. Nhà Bè Ngô Quang Thắm before 100 days