Non-working sensors


City SensorsSensors Last Update
1. Hoàng Mai 1 before 72 days
2. Khuêõ Trung 1 before 499 days
3. Nam Hà 2 before 200 days
4. Nghĩa Đô 1 before 115 days
5. Phường 4 1 before 274 days
6. Thành phố Hà Tĩnh 4 before 85 days
7. Thạch Quý 1 before 48 days
8. Thạch Đài 1 before 121 days
9. Trần Phú 1 before 192 days